Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘FN’

DN rapporterar idag om de 40 miljarder kronor som Sverige årligen spenderar på försvaret – en kostnad som blir allt svårare att motivera för det svenska folket.

Det svenska försvaret har genomgått stora förändringar de senaste åren. Samtidigt som allt färre gör lumpen kostar försvarsteknologin allt mer. Sedan det kalla kriget tog slut har den externa hotbilden förändrats och ett försvar liknande det Sverige hade tidigare kan inte längre motiveras. Från fokus på ett invasionsförsvar går utvecklingen mot allt fler internationella insatser i samarbete med EU eller FN.

Medan företrädare för försvaret ordkrigar med försvarsdepartementet om ekonomisk styrning och uppföljning är det intressant att fundera över hur vi enklast och effektivast ska hantera vårt försvar i en värld som blir allt mer förändrad och globaliserad.

En idé som vuxit fram de senaste åren men som ännu inte fått fäste vare sig inom politiken eller försvarsmakten är tanken att världens länder överlåter sitt försvar åt FN. Fördelar detta skulle kunna innebära är flera. Förutom lägre kostnader genom mer effektivt utnyttjande av försvarsresurser globalt sett skulle man också på sikt kuna uppnå samma effekt som vi redan uppnåt på nationsnivå – dvs ett monpol på användandet av militära medel som ersättning för den anarki som fortfarande mer eller mindre gäller stater emellan.

Den förra regeringens proposition 2004/05:5 om försvaret – Vårt Framtida Försvar – kan du läsa HÄR

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,

Read Full Post »

Idag publiceras nedanstående debattartikel i DN med uppmaningen att skapa ett FN-parlament där jag är en av undertecknarna:

Mänskligheten står inför uppgiften att säkra överlevnaden och välbefinnandet för framtida generationer på jorden, samtidigt som de naturliga betingelserna för liv bevaras.

Om vi vill försäkra oss om internationellt samarbete och en förstärkt legitimitet hos Förenta Nationerna samtidigt som vi förstärker organisationens handlingskraft, så måste människor ges en möjlighet att bli mer effektivt och direkt involverade i organisationens verksamheter. Vi förordar därför att man gradvis bygger upp ett system av demokratiskt deltagande och representation på den globala nivån.Ett oundgängligt steg är då att det upprättas en rådgivande parlamentarisk församling vid Förenta Nationerna. Utan att det i ett första steg är nödvändigt att göra förändringar i FN-stadgan är det möjligt att, genom inrättandet av en sådan församling, skapa en väsentlig förbindelselänk mellan FN-systemet, regeringarna, de nationella parlamenten och det civila samhället.

En sådan parlamentarisk församling skulle inte bara utgöra en ny institution; såsom ett uttryck för folkens röst skulle församlingen vara en manifestation av, och ett verktyg för, en förändrad medvetenhet om, och en ny förståelse av, internationell politik. Församlingen skulle bli en politisk katalysator för framtida förändringar av det internationella politiska systemet liksom den internationella rätten. Den skulle också på ett verksamt sätt bidra till att förstärka Förenta Nationernas förmåga att förverkliga sina överordnade mål och bidra till att globaliseringen i världen antar goda former.

En parlamentarisk församling vid Förenta Nationerna kunde initialt vara sammansatt av parlamentariker från respektive land. Vi riktar oss härmed till Förenta Nationerna och till regeringarna i medlemsstaterna att upprätta en parlamentarisk församling vid Förenta Nationerna. Vi uppmanar alla organisationer, beslutsfattare och medborgare, som känner engagemang i ett gemensamt internationellt intresse, att understödja denna appell.

Det går att läsa mer om appellen på http://en.unpacampaign.org/index.php

Initiativet till appellen har tagits av FN:s förre generalsekreterare Dr Boutros Boutros Ghali, och han har undertecknat det tillsammans med ett par tusen parlamentariker och intellektuella världen över.

MARIA CARLSHAMRE, ledamot av EU-parlamentet, AGNE HANSSON, fd riksdagsledamot, THOMAS HELGESON, affärsanalytiker, HUSSAM HEYDARI, professor, DAYANA JADARIAN, juridisk rådgivare, ÅSA LINDESTAM, riksdagsledamot, THOMAS MARQUART, doktorand, CARL SCHLYTER, ledamot av EU-parlamentet, ALF SVENSSON, riksdagsledamot, TORBJÖRN TÄNNSJÖ, professor, FOLKE TERSMAN, professor, HARMUT TRAUNMÜLLER, professor, ANDERS WIJKMAN, ledamot av EU-parlamentet

Intressant? Andra bloggar om:

, , , , ,

Read Full Post »