Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2008

1994 röstade jag nej i folkomröstningen om Sveriges anslutning till EU – ett nej som visserligen var en hårsmån från ett ja men just då ansåg jag att argumenten för var något svagare än argumenten emot.

2008 har förutsättningarna för det europeiska samarbetet förändrats rejält. Från att ha varit en klubb bestående av en minoritet av de europeiska staterna där fokus på frihandel åtminstone utåt verkade vara huvudanledningen till unionen har samarbetet växt och inkluderar nu merparten av länderna i Europa.

Demokratiska beslut bör tas på en relevant nivå av de parter som berörs av besluten. Politikområden som exempelvis miljöfrågor som rör sig utanför de gamla nationsgränserna behöver därför lyftas till demokratiska fora utanför de nationella parlamenten. 

Som jag ser det finns det inte längre något trovärdigt alternativ till EU. EU är visserligen inte perfekt – det finns mycket arbete kvar för att göra beslutsprocesserna både mer demokratiska och öppna. Men alternativet – att låta Sverige stå utanför EU känns i dagsläget inte realistiskt.

När det gäller Miljöpartiets syn på EU har både väljaropinionen och tiden sprungit förbi det gamla NEJet till EU. Att ha kvar utträdeskravet i partiprogrammet känns därför väldigt förlegat. Det är därför bra att Miljöpartiet beslutat sig för att ha en medlemsomröstning om utträdeskravet. 

Läs mer på kampanjsidan ”Nej till utträdeskravet”.

Read Full Post »

Stopp och belägg!

Det brukar ju vara ganska mycket trevligare att säga ja till förändringar än tvärtom. Livet blir i allmänhet mer intressant när saker och ting utvecklas och förändras än när status quo råder. Men ibland kräver förslag till förändringar ibland att någon ropar ”Stopp!”.

Tisdagen den 17 juni röstar riksdagen om ett förslag från regeringen att införa allmän avlyssning av alla svenska medborgare. Lagen kallas ofta ”FRA-lagen” eftersom den ger Försvarets Radioanstalt (FRA) utökade befogenheter och i det här fallet ett specifikt uppdrag att avlyssna ”all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser”.

Den främsta invändningen mot förslaget är att införandet skulle kränka den personliga integriteten vilket många redan påpekat. Exempelvis Dagens Nyheter har ett flertal gånger, bland annat i en ledare från den 24/1 2008 rubricerad ”Lägg lagarna på is” kritiserat lagförslaget med motiveringen att den utmanar den personliga integriteten:

Just detta förslag är så långtgående att det torde räcka med att väga det för att inse att den personliga integriteten väger bra mycket tyngre än nödvändighet och ändamålsenlighet. Här saknas det svängrum som till exempel finns i buggningsfrågan.

När nu detta proportionalitetsmedvetande finns representerat i samtliga riksdagspartier finns förstås ingen anledning att vänta in en grundlagsändring. Det behövs ju ingen lag för att partierna ska kunna börja beakta integriteten. Det är bara att börja nu. Eller åtminstone innan propositionen om utökad signalspaning ska behandlas igen i vår. Stoppa förslaget medan tid är. Att integritetspröva något som redan är infört är dödfött.

I praktiken skulle ett införande av ”FRA-lagen” innebära att en stor del av kommunikationen inom Sverige som mobilsamtal, e-mail, sms osv kommer att avlyssnas eftersom allt mer ”passerar över Sveriges gränser”.

Regeringen har lagt förslaget och har därför i teorin redan majoritet för ett godkännande i riksdagen. Men flera av regeringspartiernas ungdomsförbund – Centerpartiets Ungdomsförbund, Liberala Ungdomsförbundet och Moderata Ungdomsförbundet – har kritiserat förslaget. Liberala Ungdomsförbundets ordförande Frida Metso säger bland annat att:

Voteringen är det värsta förslaget mot vårt privatliv på många år

Försvarsminister Sten Tolgfors stoppade igår (11/6) miljöpartisten Max Anderssons begäran om att utreda FRAs avlyssning.

Du kan hjälpa till att stoppa lagen! Läs mer på Stoppa FRA-lagen nu!

Läs mer om övervakning på Ordfronts hemsida: Övervakning

Andra bloggar om lagförslaget: Blogge, Heiti, Vänstra Stranden, Svensson samt Kamferdroppar som ställer frågan om man ska hoppas på Fredrick Federley.

Uppdatering efter lunch: DN har en artikel om FRA med rubriken Kommer staten läsa min e-post?

Intressant? Andra bloggar om: , , , , ,

Read Full Post »

DN rapporterar idag om de 40 miljarder kronor som Sverige årligen spenderar på försvaret – en kostnad som blir allt svårare att motivera för det svenska folket.

Det svenska försvaret har genomgått stora förändringar de senaste åren. Samtidigt som allt färre gör lumpen kostar försvarsteknologin allt mer. Sedan det kalla kriget tog slut har den externa hotbilden förändrats och ett försvar liknande det Sverige hade tidigare kan inte längre motiveras. Från fokus på ett invasionsförsvar går utvecklingen mot allt fler internationella insatser i samarbete med EU eller FN.

Medan företrädare för försvaret ordkrigar med försvarsdepartementet om ekonomisk styrning och uppföljning är det intressant att fundera över hur vi enklast och effektivast ska hantera vårt försvar i en värld som blir allt mer förändrad och globaliserad.

En idé som vuxit fram de senaste åren men som ännu inte fått fäste vare sig inom politiken eller försvarsmakten är tanken att världens länder överlåter sitt försvar åt FN. Fördelar detta skulle kunna innebära är flera. Förutom lägre kostnader genom mer effektivt utnyttjande av försvarsresurser globalt sett skulle man också på sikt kuna uppnå samma effekt som vi redan uppnåt på nationsnivå – dvs ett monpol på användandet av militära medel som ersättning för den anarki som fortfarande mer eller mindre gäller stater emellan.

Den förra regeringens proposition 2004/05:5 om försvaret – Vårt Framtida Försvar – kan du läsa HÄR

Intressant? Andra bloggar om: , , , , , ,

Read Full Post »